Klachtenregeling

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Er bestaan daarom, naast de wettelijke juridische procedures, voor het onderwijs verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en geschillen. 

SKOVV heeft hiervoor een eigen klachtenregeling die te vinden is op: https://www.skovv.nl/organisatie/klachtenregeling/.

 

Externe vertrouwenspersoon

De contactpersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig verwijzen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft zicht op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing. Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard alleen wanneer de persoon in kwestie daarmee instemt.
U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct bespreken met de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te ondersteunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, schoolteams en besturen.

De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn:
-Michèle Haagmans
-Gerian Verhoeven
Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland-Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000.