Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met beleidsmatige zaken van de school. Er komen onderwerpen aan de orde als veiligheid, groepsindelingen en personele zaken. De MR heeft over een aantal zaken adviesrecht, dat wil zeggen dat zij haar mening geeft over een onderwerp. Soms heeft de MR instemmingsrecht, dan beslissen ze mee over een onderwerp. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. In de MR zitten drie gekozen ouders en eenzelfde aantal teamleden. De MR geeft advies aan de directie.

Leden van de Medezeggeschapsraad

  • Anouk Huiskamp (voorzitter)
  • Tamara Joosten
  • Marlies Schippers
  • Raan Ramrattan
  • Jeroen Steffers